Van Bokhorst opleidingen. Sinds 1971.

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van; van Bokhorst Opleidingen B.V. (kvk:70439516) gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn.

1. ALGEMEEN
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opleidingen die door van Bokhorst Opleidingen worden aangeboden.


b. Onder opleidingen worden in deze voorwaarden verstaan alle opleidingen en cursussen die worden gegeven door van Bokhorst Opleidingen en door alle ondernemingen die bij van Bokhorst Opleidingen zijn aangesloten. Een opleiding bestaat uit een aantal theoretische- en/of praktische lessen en eventueel examen.


c. Onder cursist wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon, die deelneemt aan een of meerdere opleidingen als bedoeld onder a.

2. INSCHRIJVING
a. De cursist kan zich uitsluitend inschrijven door gebruik te maken van het door van Bokhorst Opleidingen verstrekte inschrijfformulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan van Bokhorst Opleidingen geretourneerd te worden en is geldig voor de duur van de opleiding/training/cursus.

b. Indien de inschrijving voor een derde is aangegaan bijvoorbeeld een werknemer, dient dit schriftelijk te worden bevestigd en in de overeenkomst nader te worden gespecificeerd.

c. In geval van inschrijving van een minderjarige cursist dient er door een ouder of wettelijke vertegenwoordiger medeondertekening plaats te vinden op het inschrijfformulier.

d. Inschrijving heeft plaatsgevonden op het moment dat het door de cursist ondertekende inschrijfformulier is ontvangen.


e. Indien voor inlevering van het ingevulde inschrijfformulier de lessen van de betreffende opleiding al zijn aangevangen, wordt de inschrijving geacht tot stand te zijn gekomen bij aanvang van de eerste les.


f. Inschrijving kan voor één of meerdere opleidingen plaatsvinden.

g. van Bokhorst Opleidingen behoudt zicht het recht voor om haar motiverende redenen toelating tot een opleiding te weigeren.

3. BETALING

a. Rijlessen, lespakketten, examens, cursussen en alle overige diensten worden in facturen aan afnemer in rekening gebracht. Cursist zal de haar in rekening gebrachte bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan van Bokhorst opleidingen voldoen. 

b. Betaling in termijnen is toegestaan na goedkeuring en indien schriftelijk overeengekomen bij inschrijving. Betaling in termijnen vindt verspreid plaats over de duur van de opleiding. Indien betaling in termijnen plaats vindt dienen alle openstaande kosten voor het einde van de opleiding/examen voldaan te zijn.

c. Indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan is de cursist in gebreke. Indien de cursist in gebreke is dient hij aan van Bokhorst opleidingen alle kosten welke betrekking hebben op het incasseren van de vordering, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijke kosten te vergoeden.

d. Blijft betaling binnen genoemde termijn uit, is cursist direct in verzuim en is van Bokhorst opleidingen naast het opstarten van een gebruikelijke incassoprocedure, ook gerechtigd om het examen van de betreffende opleiding niet plaats te laten vinden. Eventueel extra kosten die hierdoor ontstaan voor het inplannen van een extra rijlessen en/of examen op een ander moment, komen voor rekening van cursist. 

e. In geval van medeondertekening van het inschrijfformulier zal van Bokhorst opleidingen het verschuldigde opleidingsgeld factureren aan medeondertekenaar, tenzij nadrukkelijk op het inschrijfformulier is aangegeven dat de factuur naar de cursist dient te worden gestuurd. Wanneer om welke reden dan ook de medeondertekenaar niet tot betaling van het verschuldigde zal of kan overgaan, wordt de cursist verantwoordelijk gesteld voor de betaling van de verschuldigde opleidingskosten en bijkomende kosten. Zowel de medeondertekenaar als de cursist zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige betaling van het verschuldigde.

f. Tijdens de duur van de opleiding/cursus is van Bokhorst opleidingen gerechtigd de prijzen te wijzigen, met uitzondering van een pakketprijs. Cursist heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.

4. VERPLICHTINGEN VAN BOKHORST OPLEIDINGEN

a. van Bokhorst opleidingen zorgt ervoor dat docenten/instructeurs voldoen aan de benodigde diploma`s/certificaten zoals de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). 

b. van Bokhorst opleidingen zal ervoor zorgdragen dat de cursist zoveel mogelijk les krijgt van dezelfde docent/instructeur.

c. van Bokhorst opleidingen zorgt dat docent/instructeur de cursist periodiek informeert over de voortgang van de opleiding/cursus in relatie tot de exameneisen.

d. van Bokhorst opleidingen zal voor cursist, die via van Bokhorst opleidingen het examen en/of tussentijdse toets heeft gereserveerd hetzelfde lesvoertuig ter beschikking stellen voor het examen waarin hij de lessen heeft ontvangen. Mocht door overmacht het voertuig niet beschikbaar zijn zorgt van Bokhorst opleidingen over een lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type. 

e. Van Bokhorst opleidingen zorgt dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen, zo volledig mogelijk wordt benut voor het geven van rijles.

f. Van Bokhorst opleidingen zorgt dat er een goede verzekering is afgesloten voor het lesvoertuig, inzittende en bedrijfsaansprakelijkheid. 

g. Van Bokhorst opleidingen wijst cursist op eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van het lesvoertuig en/of van invloed kunnen zijn voor het te reserveren examen.

h. Van Bokhorst opleidingen zorgt dat het examen uiterlijk 2 weken na overleg met cursist wordt aangevraagd. Het examen wordt aangevraagd na goedkeuring van zijn/haar instructeur/docent. 

5. VERPLICHTINGEN CURSIST

a. Cursist/medeondertekenaar dient de afgenomen diensten tijdig te voldoen, conform artikel 3.

b. Cursist dient zich te houden aan de door van Bokhorst opleidingen of haar docent/instructeur vastgelegde datum, tijd en plaats van de opleiding of rijlessen. Indien cursist deze niet tijdig heeft afgezegd (uiterlijk 48uur van tevoren) dient deze de volledige les/cursusprijs te voldoen. In geval van overmacht kan van Bokhorst opleidingen hiervan afwijken, een en ander aan haar ter beoordeling.

c. Cursist dient zich te houden aan de door van Bokhorst opleidingen of haar docent/instructeur vastgelegde datum, tijd en plaats van de gereserveerde tussentijdse toets en/of examen. Komt cursist deze afspraak niet na, is dat voor eigen rekening en risico van cursist.

d. Cursist dient annulering van een praktische les uiterlijk 48 uur van tevoren aan van Bokhorst opleidingen door te geven. Bij annulering binnen de aangegeven tijd is het volledige lesgeld verschuldigd, tenzij er sprake is van buitengewone omstandigheden, een en ander door van Bokhorst opleidingen ter beoordeling. Annulering van een praktisch les kan door te bellen met 055-3550550, een e-mail te sturen naar info@vanbokhorst.nl, in de rijbewijsapp, via whatssapp met nummer 0640434330 of op kantoor van van Bokhorst opleidingen tijdens onze openingstijden.

e. Cursist dient eventuele medische klachten die van invloed kunnen zijn op het besturen van een motorvoertuig tijdig en bij inschrijving aan van Bokhorst opleidingen te hebben medegedeeld.  

f. Cursist dient van Bokhorst opleidingen te melden als de bevoegdheid hem is ontnomen tot het besturen van een motorrijtuig. Doet de cursist dit niet kan van Bokhorst opleidingen en docent/instructeur niet aansprakelijk worden gesteld.

g. Cursist neemt niet deel aan de cursus, opleiding en/of examen indien onder invloed van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen. Bij vermoeden of constatering hiervan behoud van Bokhorst opleidingen het recht de opleiding per direct te staken.

h. Cursist dient te alle tijden de aanwijzingen van de docent/instructeur tijdens de opleiding/cursus op te volgen.

i. Cursist dient tijdens de rijlessen, cursus en/of examen een geldig legitimatiebewijs bij zich te dragen. Voor de opleiding C, D, E en/of BE dient cursist een geldig rijbewijs B bij zich te dragen. Voor alle nascholingscursussen dient cursist een geldig rijbewijs C en/of D bij zich te dragen.

j. Cursist dient tijdens de praktijklessen en examen voor categorie A een geldig rijbewijs B bij zich te dragen. Indien cursist niet bezit over een geldig rijbewijs B dient hij/zij in het bezit te zijn van een geldig (met goed gevolg afgelegd) theoriecertificaat A en een geldig legitimatiebewijs tijdens de praktijklessen en examen bij zich te dragen.

6. ANNULERING/HERROEPINGSRECHT

a. Cursist heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen/beëindigen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst.

b. Bij annulering of herroeping van een opleiding en/of cursus zijn de volledige kosten verschuldigd van de reeds gevolgde lessen/cursus. Mogelijke (pakket)kortingen en/of een gratis proefles komen daarbij te vervallen.

c. Annulering of herroeping van een opleiding/cursus dient schriftelijk (per e-mail) aan van Bokhorst opleidingen te worden gemeld. 

d. Indien de cursist de opleiding/cursus annuleert zullen de niet gevolgde (praktijk)lessen en/of examens gecrediteerd worden. Cursist ontvangt hiervan een creditfactuur waarna van Bokhorst opleidingen binnen 30 dagen het resterende bedrag zal overboeken op hetzelfde banknummer vanwaar opleiding/cursus is voldaan.

f. Indien cursist/medeondertekenaar niet aan de betalingsverplichting voldoet zoals in artikel3 is van Bokhorst opleidingen gerechtigd de overeenkomst te annuleren dan wel te ontbinden.

7. AANSPRAKELIJKHEID

a. van Bokhorst opleidingen sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet dwingend in de wet is geregeld.

b. Indien van bokhorst opleidingen in geval van overmacht moet afwijken van de afgesproken cursus, opleiding of examen, zal zij zich volledig inzetten voor een gepaste oplossing. Mocht dit niet lukken door overmacht is van Bokhorst opleidingen niet aansprakelijk voor de daaruit voorvloeiende schade, zoals niet gewerkte uren en/of reiskosten.

c. van Bokhorst opleidingen is niet aansprakelijk voor het niet tijdig behalen of het niet met goed gevolg afleggen van het door cursist benodigde certificaat, toets en/of examen.

d. van Bokhorst opleidingen is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade die cursist als gevolg van een ongeval gedurende de opleiding, cursus en/of examen leidt. Tenzij de verzekering van Bokhorst opleidingen dekking biedt en de schade niet onder het eigen risico van van Bokhorst opleidingen valt.


8. VRIJWARING CURSIST

a. van Bokhorst opleidingen vrijwaart cursist voor de kosten van een verkeersovertreding welke cursist onder toezicht tijdens een opleiding/cursus heeft gepleegd met uitzondering van de categorie A en/of tijdens nascholingscursussen.

b. van Bokhorst opleidingen vrijwaart cursist voor de aansprakelijkheid als gevolg van aanrijdingen of botsing tijdens de opleiding/cursus met uitzondering van de categorie A en/of nascholingscursussen.

c. Vrijwaringen komen te vervallen indien door grove schuld of opzet van cursist, cursist onder invloed was van drank, drugs of andere bedwelmende of geestverruimende middelen, cursist de bevoegdheid is ontnomen tot het besturen van een motorrijtuig.

9. INHOUD OPLEIDINGEN

a. van Bokhorst opleidingen en haar docenten/instructeurs behouden zich het recht de inhoud en opzet van de opleidingen te wijzigen zoals overeengekomen bij inschrijving. 

10. PERSOONSGEGEVENS

a. van Bokhorst opleidingen verwerkt de persoonsgegevens van cursist uitsluitend indien noodzakelijk en met geen ander doel dan ter uitvoering van de overeengekomen opleiding.

b. van Bokhorst opleidingen verwerkt de persoonsgegevens conform de regels van de AVG.

11. KLACHTEN/GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT

a. Op deze algemene voorwaarden en op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

b. Er is sprake van een klacht of geschil wanneer cursist of van Bokhorst opleidingen dit nadrukkelijk aan wederpartij heeft kenbaar gemaakt.

c. Klachten kunnen schriftelijk per brief of per e-mail door cursisten en/of medeondertekenaars ingediend worden bij van Bokhorst opleidingen.

d. Na ontvangt van een klacht stuurt van Bokhorst opleidingen binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging met daarbij informatie over de klachtenprocedure.

e. De termijn voor het afhandelen van een klacht is uiterlijk 10 werkdagen. Mocht er meer tijd nodig zijn om onderzoek te doen naar de klacht zal de cursist hiervan binnen de gestelde termijn op de hoogte worden gebracht. Er zal dan een indicatie worden gegeven wanneer wij verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

f. Bij geschillen tussen van Bokhorst opleidingen en cursist zal altijd eerst naar een passende oplossing met elkaar worden gezocht om onderling de geschillen op te lossen. 

g. Indien cursist van mening is dat zijn klacht niet voldoende is of wordt behandeld kan hij daartoe in contact treden met de directie van van Bokhorst opleidingen welke dan met cursist gaat zoeken naar een passende oplossing.

h. Indien klacht hierna nog niet naar wens is afgehandeld kan de cursist zich wenden tot de bevoegd burgerlijk rechter in het benodigde ambtsgebied gevestigd, tenzij een kantonrechter bevoegd is.

i. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

j. De bewaartermijn van onze klachtenadministratie is 3jaar.

12. OVERMACHT

a. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende omstandigheden waarop van Bokhorst opleidingen geen invloed kan uitoefenen.

b. Indien van Bokhorst opleidingen door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens cursist kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichting opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.

c. Als van Bokhorst opleidingen niet aan haar verplichtingen kan voldoen als gevolg van overmacht zoals in dit artikel omschreven heeft van Bokhorst opleidingen de mogelijkheid de reeds gevolgde, afgeronde lessen en/of examen in rekening te brengen. 

12. COPYRIGHT

a. Niets uit het lesmateriaal van ‘’van Bokhorst opleidingen’’ mag verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar worden gemaakt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van ‘’van Bokhorst opleidingen’’.  

b. Tijdens de opleidingen en/of examens is het niet toegestaan geluid- en/of beeldmateriaal op te nemen zonder schriftelijke toestemming van ‘’van Bokhorst opleidingen’’. 

c. Na aankoop van lesmateriaal is het eigendom van cursist, bovenstaande copyright blijft indien uiteraard van kracht.

12. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

a. Van bokhorst opleidingen behoudt zich het recht de voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

b. Alle wijzigingen en/of aanvullingen treden 30 dagen na bekendmaking in werking.

c. Alle wijzigingen en/of aanvullingen zijn van toepassing op alle reeds bestaande overeenkomsten 30 dagen na bekendmaking.

d. Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op de website van; van Bokhorst opleidingen www.vanbokhorst.nl.

Apeldoorn, 01-02-2020